Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boer & Van Schoonhoven advocaten B.V.

Inleiding

 1. Boer & van Schoonhoven advocaten BV (verder te noemen: BVS) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die als doel heeft het beoefenen van de advocatuur.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers aan BVS verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door BVS. Ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatste geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin 2 of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
 2. BVS zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. BVS is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart BVS tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de door BVS voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van BVS zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat BVS ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van BVS. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van aansprakelijkheidsverzekeringen van BVS zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door BVS in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,00.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Het door BVS aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigt met de van tijd tot tijd door BVS vast te stellen uurtarieven. Door BVS ten behoeve van opdrachtgevers betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, kosten van de medisch adviseur, kosten voor het opvragen van medische informatie, etc. Verder zal een opslag 5% van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.
 2. Ten aanzien van het honorarium is BVS gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaratie dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 3. Betaling van de declaraties van BVS dienen, zonder aftrek, korting of verrekening, binnen 14 dagen te geschieden, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Bij overschrijding van laatstgenoemde termijn is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is.
 4. Indien BVS, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen BVS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd over een eventueel geschil te oordelen.