Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Klacht- en geschillenregeling

  1. Boer & Van Schoonhoven advocaten BV neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Boer & Van Schoonhoven advocaten BV aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
  2. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Boer &Van Schoonhoven advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
  3. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Boer & Van Schoonhoven advocaten BV voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
  4. Boer & Van Schoonhoven advocaten BV zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
  5. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Boer & Van Schoonhoven advocaten BV voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

nova logo-klacht