Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Privacyverklaring

Privacyverklaring Boer & Van Schoonhoven advocaten B.V.

Boer & Van Schoonhoven advocaten B.V., verder te noemen: BVS, gevestigd te Heerde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51086166, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe BVS met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie BVS persoonsgegevens verwerkt:(potentiële) cliënten;
a. wederpartijen;
b. bezoekers van www.BVS-advocaten.nl;
c. sollicitanten;
d. alle overige personen die met BVS contact opnemen of van wie BVS persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

BVS verwerkt persoonsgegevens die:
a. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch, of digitaal (e-mail of contactformulier op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak – andere persoonsgegevens;
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van BVS, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd)
d. BVS heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

3. Website

De website van BVS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van BVS bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Als op deze knoppen worden geklikt, is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt door de desbetreffende partij. BVS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de diensten van die websites. Evenmin is BVS verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites. Voor antwoord op de vraag hoe deze partijen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze partijen.

4. Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies op en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt  opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Doeleinden verwerking

BVS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
d. het onderhouden van contact, door toezending van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
e. het evalueren en verbeteren van de verrichte werkzaamheden, aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
f. het verbeteren van de kantoorwebsite.

6. Rechtsgrond

BVS verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het voorkomen van een tegenstrijdig belang of het gebruik van contactgegevens voor het toezenden van een nieuwsbrief.

7. Verwerkers

BVS kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van BVS persoonsgegevens verwerken. BVS sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

BVS deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of een gerechtelijke procedure (zoals met een deskundige, een gerechtelijke instantie of met (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals met (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals met de Raad voor Rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals met een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. BVS deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

9. Doorgifte buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

BVS geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan draagt BVS er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens

BVS bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

11. Beveiliging van gegevens

BVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BVS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BVS op via info@BVS-advocaten.nl of onderstaand telefoonnummer.

12. Wijzigen privacyverklaring

BVS kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van BVS gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht BVS te verzoeken informatie te verkrijgen over de (verwerkte) persoonsgegevens van die betrokkene, om persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met BVS door een e-mailbericht te sturen naar info@BVS-advocaten.nl (let op: er zijn eventuele uitzonderingen op uw rechten, zo gaat bijvoorbeeld het recht op geheimhouding vóór het recht op informatie). Een verzoek zal in beginsel binnen 14 dagen na ontvangst worden beantwoord.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop BVS persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met BVS door een e-mailbericht te sturen naar info@BVS-advocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Boer & van Schoonhoven advocaten B.V.
Molenweg 40, 8181 BJ Heerde
Postbus 85, 8180 AB Heerde
www.bvs-advocaten.nl
T: 0578-690080
F: 0578-697911