Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Alimentatie

Kinderalimentatie
Partneralimentatie
Wijziging en indexering van alimentatie
Fiscale aspecten

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner wordt verstrekt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.

Kinderalimentatie

Al gaat u scheiden, u bent en blijft ouder van uw kind(eren). Ook na een echtscheiding blijft u verantwoordelijk voor het verzorgen en opvoeden van uw kind en dus ook voor zijn of haar kosten.Tijdens de scheiding worden daarom afspraken gemaakt over waar uw kind na de scheiding gaat wonen, hoe de zorg- en opvoedingstaken tussen u en uw voormalige partner worden verdeeld en wie welk bedrag zal bijdragen in de kosten. U wilt immers dat uw kind financieel gezien niets te kort komt. Daarentegen wilt u ook niet te veel betalen. Boer & Van Schoonhoven advocaten helpt u daarbij.Wij rekenen voor u uit wat uw kind financieel gezien nodig heeft. Wat is zijn of haar behoefte? Daarbij kijken we naar het gezamenlijk netto besteedbaar inkomen van de ouders tijdens het huwelijk, eventueel vermeerderd met het kindgebonden budget dat tijdens het huwelijk werd ontvangen. Verder speelt het aantal kinderen in het gezin een rol, evenals hun leeftijd.

Vervolgens kunnen wij voor u berekenen in welke verhouding het bedrag dat uw kind nodig heeft, door de ouders moet worden gedragen. Of te wel: welk deel komt voor wiens rekening? Tot slot maken wij voor u inzichtelijk of u uw aandeel in wat uw kind nodig heeft ook daadwerkelijk kunt voldoen. Kunt u uw bijdrage wel betalen?

Wij maken bovengenoemde berekeningen aan de hand van de richtlijnen waarop ook de rechtbank haar beslissingen over kinderalimentatie baseert (het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen). Hierdoor ontstaat een reëel en goed onderbouwd voorstel en komt u bij het maken van afspraken over kinderalimentatie in een eventuele procedure niet voor verassingen te staan.Bij het niet of niet op tijd betalen van kinderalimentatie kunnen wij u adviseren over de inning daarvan via een deurwaarder of via het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO).

Partneralimentatie

Als na een scheiding blijkt dat één van de voormalige partners niet voldoende inkomen kan genereren om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien, kan de andere partner mogelijk verplicht worden tot het betalen van partneralimentatie. Een verplichting tot betaling van partneralimentatie kan alleen bestaan als partijen gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad.In onderling overleg kunnen er afspraken worden gemaakt over de partneralimentatie. Wij adviseren deze afspraken vast te leggen in een convenant. Is het maken van afspraken niet mogelijk dan kan de alimentatie ook door tussenkomst van een rechter worden vastgesteld.

In geval van partneralimentatie toetsen wij voor u of er wel sprake is van behoeftigheid en behoefte aan partneralimentatie. Heeft diegene die aanspraak maakt op partneralimentatie daadwerkelijk onvoldoende inkomsten om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien? En is diegene redelijkerwijs ook niet in staat om (op termijn) voldoende inkomsten te genereren? Als dit niet het geval is, dan onderzoeken wij welk bedrag nodig is om de levensstandaard die men gewend is, voort te zetten.

Daarna berekenen wij voor u of diegene die de alimentatie zou moeten betalen daartoe ook voldoende draagkracht heeft. Kan diegene wel alimentatie betalen?Vervolgens controleren wij voor u of er na het vaststellen van alimentatie geen sprake is van een ongelijke situatie. Het kan immers niet zo zijn dat diegene die alimentatie ontvangt een hoger bedrag vrij te besteden heeft dan diegene die de alimentatie betaalt.Uiteraard hanteren wij bij de vaststelling van de alimentatie dezelfde richtlijnen als een rechtbank in een gerechtelijke procedure (het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen).

Wijziging en indexering van alimentatie

Als de alimentatie eenmaal is overeengekomen of door de rechter is vastgesteld, wil dat niet zeggen dat deze niet meer kan worden gewijzigd. Als er zich een wijziging van omstandigheden voordoet, is het raadzaam om te onderzoeken of dit gevolgen heeft voor de kinder- en/of partneralimentatie. Wij kunnen u hierover adviseren en eventueel uw voormalige partner informeren en voorstellen om in onderling overleg de alimentatie aan te passen. Ook kunnen wij namens u een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen als overleg niet tot een oplossing leidt.Voorbeelden van wijziging van omstandigheden kunnen onder meer zijn een stijging of daling van inkomen, en een wijziging van de gezinssamenstelling van diegene die de alimentatie betaald. Als diegene die partneralimentatie ontvangt hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd, dan eindigt het recht op partneralimentatie.

Omdat prijzen en lonen elk jaar stijgen door inflatie, is wettelijk bepaald dat alimentatiebedragen jaarlijks worden aangepast, Daarom beslist de minister van Justitie rond november met welk percentage de bedragen het jaar daarop moeten worden aangepast. Als u wilt weten wat het percentage is of wilt laten berekenen wat de indexering over de afgelopen jaren is geweest, neem dan gerust contact met ons op.

Fiscale aspecten

Betaalde kinderalimentatie is fiscaal niet aftrekbaar en ontvangen kinderalimentatie wordt niet beschouwd als inkomen. Betaalde partneralimentatie is wel fiscaal aftrekbaar en verminderd uw belastbare inkomen. Ontvangt u partneralimentatie dan wordt dit door de fiscus als inkomen aangemerkt en moet u hier inkomstenbelasting over afdragen.

Boer & Van Schoonhoven advocaten kan u adviseren over het vastleggen van afspraken over betalingen aan of van uw partner, zodat discussies met de fiscus worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.

Met Boer & Van Schoonhoven advocaten sta ik er niet alleen voor.