Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Beëindiging samenleving

Samenlevingscontract
Kosten van de huishouding
Alimentatie
Inboedelzaken
Woning
Pensioen
Afspraken/convenant

Als u uw samenlevingsrelatie beëindigt, komt al snel de vraag of er afspraken zijn gemaakt die vastgelegd zijn in een samenlevingscontract. Is dat niet het geval dan kunnen er discussies ontstaan over de (financiële) afwikkeling van de beëindiging van de samenleving.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract worden de rechten en plichten van de samenwoners ten opzichte van elkaar vastgelegd. Door voor of tijdens de samenleving een samenlevingscontract op te stellen, kunnen u en uw partner bij het beëindigen van de relatie op die afspraken terugvallen. Wij adviseren samenwoners daarom altijd een samenlevingscontract op te stellen en deze op te nemen in een notariële akte. Dit laatste geeft het samenlevingscontract executoriale werking, wat inhoud dat u niet eerst een gerechtelijke procedure hoeft te starten als afspraken uit het contract niet worden nagekomen.

Kosten van de huishouding

In een samenlevingscontract kunnen u en uw partner vastleggen hoe de verdeling is van de kosten van de huishouding. Bijvoorbeeld naar rato van inkomen of ieder 50%.

Alimentatie

In een samenlevingscontract kunt u ook afspraken vastleggen over het betalen van partneralimentatie na het beëindiging van de relatie. Wettelijk gezien bestaat hierop geen recht: samenwoners vallen als het gaat om partneralimentatie niet onder de wettelijke en fiscale regelingen die gelden voor gehuwden en geregistreerd partners. Tenzij u hier afspraken over maakt en deze vastlegt in een samenlevingscontract. Een dergelijke afspraak maakt u bijvoorbeeld als u samen besluit dat u, of uw partner, de carrière op een laag pitje zet om voor de kinderen te zorgen.

Inboedelzaken

Heeft u geen samenlevingscontract en wordt de samenwoning beëindigd, dan heeft u recht op de inboedelzaken die uw eigendom zijn, en uw ex-partner heeft recht op de inboedelzaken die zijn/haar eigendom zijn. Inboedelzaken die van u en uw partner gezamenlijk zijn, of waarvan niet meer te achterhalen is van wie ze zijn, moeten tussen u en uw ex-partner worden verdeeld. In een samenlevingscontract kan worden vastgelegd dat alle inboedelzaken als gemeenschappelijk worden gezien en dat na beëindiging van de relatie ieder recht heeft op de helft van (de waarde van) de inboedelzaken.

Woning

Gaat u uit elkaar en is er een koopwoning, dan moet eerst worden beoordeeld van wie de woning is. Is de woning gemeenschappelijk eigendom of behoort de woning u of juist uw partner toe? Vervolgens wordt gekeken of er nog verrekeningen moeten plaatsvinden. Het kan immers zo zijn dat u een erfenis heeft ontvangen en deze (deels) heeft geïnvesteerd in de woning, die niet of niet volledig van u is.

Ook in geval van een huurwoning moeten er zaken worden geregeld. Op vragen als op wiens naam staat de huurovereenkomst, wie blijft er na het verbreken van de samenleving in de woning wonen en ben ik nog aansprakelijk voor het betalen van de huurprijs, moet een duidelijk antwoord komen.

Pensioen

Als u samenwoont heeft u geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw partner. Dit in tegenstelling tot getrouwde en geregistreerde partners. U kunt hierover met uw partner wel afspraken maken in een samenlevingscontract. Ook bij de beëindiging van de relatie kan dit nog worden afgesproken.

Mogelijk kunt u na het verbreken van uw samenwoning wel aanspraak blijven maken op partner- en/of nabestaandenpensioen. Dat hangt echter af van het pensioenfonds en de voorwaarden van de pensioenregeling. Wij adviseren u hierover informatie in te winnen bij de pensioenmaatschappij.

Afspraken/convenant

Bij het vastleggen van afspraken voorafgaand, tijdens of na het beëindigen van de samenleving helpen wij u graag. Wij bespreken samen met u de doelen die u voor ogen heeft en zorgen ervoor dat afspraken goed worden vastgelegd. Dit alles in begrijpelijke en duidelijke taal.

Boer & Van Schoonhoven advocaten staan u met aandacht en respect bij met hoogwaardig en vindingrijk juridisch advies.