Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 7 juni 2017: Brandweervrijwilliger loopt letsel op, en dan……

Deze column is geschreven door mr. J.L. van Schoonhoven, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Linda is gespecialiseerd in letselschade, het aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Zij is lid van de ASP (Vereniging van advocaten voor slachtoffers van Personenschade) en lid van de LSA (vereniging van Letselschade advocaten).

Brandweervrijwilliger loopt letsel op en dan…….?

De brandweer in onze regio valt tegenwoordig onder de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. In onze regio hebben zo’n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten een aanstelling (arbeidsovereenkomst) bij deze Veiligheidsregio. De brandweervrijwilliger is in het dagelijks leven vaak in loondienst of zelfstandig ondernemer.

Brandweermannen en -vrouwen moeten hun werkzaamheden vaak onder uitzonderlijke omstandigheden verrichten, waarbij zij een meer dan gemiddelde kans op letsel (schade)  lopen. De taak van de brandweer is immers: “het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; het beperken en bestrijden van rampen.” (Citaat uit de Brandweerwet 1985.).

Als een brandweervrijwilliger bij het uitvoeren van zijn taak letsel oploopt en arbeidsongeschikt raakt, dan heeft dat vaak niet alleen grote gevolgen voor de brandweervrijwilliger zelf, maar kan dat ook hebben voor zijn werkgever of voor zijn eigen onderneming.

De vraag rijst dan al snel: hoe kan de vrijwilliger zijn schade vergoed krijgen?

Omdat de brandweervrijwilliger werkzaam is in openbare dienst (de werkzaamheden worden voor alle burgers van onze regio verricht) is de aanstelling op basis van de Ambtenarenwet. De rechtspositie van de brandweervrijwilliger is geregeld in hoofdstuk 19 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst  (CAR-UWO).

De Veiligheidsregio heeft daarom ten behoeve van alle brandweervrijwilligers een speciale  ongevallenverzekering afgesloten die bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of overlijden als gevolg van een dienstongeval tot uitkering komt. Verder is geregeld dat medische kosten die niet door de zorgverzekering worden gedekt en schade aan privé eigendommen door de veiligheidsregio worden vergoed.

Deze schadevergoedingsregelingen zullen niet in alle gevallen leiden tot een volledige vergoeding van de geleden schade. Vaak wordt bijvoorbeeld door de ongevallenverzekeraar een maximaal dagloon vergoed. Als een brandweervrijwilliger normaal gesproken een hoger inkomen heeft dan het maximale dagloon is er sprake van ‘restschade’. Als de veiligheidsregio in zijn hoedanigheid van werkgever schuld heeft aan het ontstaan van de schade en daarvoor aansprakelijk is dan moet de veiligheidsregio de restschade vergoeden. Een veiligheidsregio heeft schuld als bijvoorbeeld de werkomstandigheden onder de maat zijn, het materiaal waarmee wordt gewerkt gebreken vertoont of een collega een fout heeft gemaakt. In de praktijk komt het erop neer dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veiligheidsregio de restschade zal vergoeden.

Dienstongeval?

Het bovenstaande geldt als het letsel wordt opgelopen tijdens een dienstongeval, oftewel bij de uitoefening van de werkzaamheden als brandweervrijwilliger. Maar wat als de brandweervrijwilliger schade oploopt tijdens een gezamenlijke activiteit, zoals een teambuildingsdag? Vaak is er dan sprake van een ‘gewoon bedrijfsongeval’ en moet aan de hand van de algemene aansprakelijkheidsregels (net als bij de restschade) beoordeeld worden of de veiligheidsregio aansprakelijk is en diens aansprakelijkheidsverzekeraar de schade moet vergoeden.

Heeft u hierover vragen? Bel (0578-690080) of mail (jlvanschoonhoven@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Linda van Schoonhoven

www.bvs-advocaten.nl