Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi; 31 oktober 2017 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Deze column is geschreven door mr. L.C. (Laura) Faber, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Karel Janssen werkt sinds 1 mei 2012 als verkoper bij Keukens B.V. Hij werkt met veel plezier bij het bedrijf en naar ieders tevredenheid. Op 1 juli 2016 moet Janssen bij zijn leidinggevende op gesprek komen. Hij zou vaste klanten hebben lastig gevallen en wordt per direct op non-actief gesteld. Een nadere toelichting krijgt Janssen niet.

Vervolgens neemt Keukens B.V. contact op met haar vaste klanten. Deze verklaren dat de heer Janssen ongepast gedrag vertoont en seksueel getinte opmerkingen maakt. Dergelijk gedrag is voor Keukens B.V. ontoelaatbaar en daarom wil het bedrijf de arbeidsovereenkomst met Janssen ontbinden. Keukens B.V. start daarvoor een procedure bij de rechtbank. Janssen is zich echter van geen kwaad bewust en blijft volhouden dat hij nooit klanten heeft lastiggevallen.

gronden ontbinding arbeidsovereenkomst

In de wet staan verschillende gronden waarop een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Genoemd worden onder meer bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhoudingen.

Keukens B.V. verzoekt de rechtbank de arbeidsovereenkomst met Janssen te ontbinden. Het bedrijf vindt dat er sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding c.q. vertrouwensbreuk. Keukens B.V. verwijst daarbij naar de verklaringen van haar klanten over Janssen. Het bedrijf heeft geen vertrouwen meer in de werkwijze van Janssen en ziet voor hem geen toekomst meer bij Keukens B.V.

Bij een ontbinding op grond van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding c.q. vertrouwensbreuk, moet de arbeidsverhouding zodanig verstoord zijn dat van de werkgever in alle redelijkheid niet kan worden geëist dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De verstoring moet ‘ernstig en duurzaam’ zijn. Ook bij een ‘minder duurzaam verstoorde arbeidsverhouding’ kan de arbeidsovereenkomst opgezegd of ontbonden worden, als de ernst daarvan zodanig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever kan worden geëist. In alle gevallen moet de werkgever zich wel in voldoende mate hebben ingespannen om de arbeidsverhouding te herstellen.

verweer de heer Janssen

Naar het oordeel van de advocaat van de heer Janssen moet het verzoek van Keukens B.V. worden afgewezen.

Er is niet voldaan aan het vereiste van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding c.q. vertrouwensbreuk. Ook heeft Keukens B.V. niet dan wel onvoldoende onderbouwd dat er sprake zou zijn van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding die van dien aard is dat van Keukens B.V. niet gevergd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten. Er wordt door Keukens B.V. slechts verwezen naar verklaringen van vaste klanten. Hieruit blijkt volgens de advocaat niet dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding c.q. vertrouwensbreuk. En als er al sprake zou zijn van een duurzaam ernstige verstoring van de arbeidsverhouding, hetgeen de heer Janssen met klem betwist, is niet gebleken dat Keukens B.V. inspanningen heeft verricht om de arbeidsverhouding te herstellen.

oordeel Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er geen grond is om de arbeidsovereenkomst tussen Keukens B.V. en de heer Janssen te ontbinden omdat niet is gebleken dat er sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding c.q. vertrouwensbreuk. Keukens B.V. heeft dit onvoldoende onderbouwd.

Heeft u een vraag?

Wil uw werkgever uw arbeidsovereenkomst ontbinden en hebt u hierover vragen? Bel (0578 690080) of mail (lfaber@bvs-advocaten.nl) mij gerust.

Laura Faber

www.bvs-advocaten.nl