Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Column Schaapskooi 9 oktober 2018; Duur van de partneralimentatie

Tweewekelijks schrijven Boer & Van Schoonhoven advocaten, Feijen & De Vries Notarissen, PM Belastingadviseurs en Veldhuis Advies een column waarin zij ingaan op specifieke financiële en juridische zaken. Deze column is geschreven door mr. W.H. (Wilma) Boer, advocaat bij Boer & Van Schoonhoven advocaten in Heerde. Wilma is gespecialiseerd in personen- en familierecht en strafrecht.

Duur van de partneralimentatie
In 1994 is de Wet Limitering Alimentatie ingevoerd. Deze wet beperkt de duur van de partneralimentatie. Vóór 1994 had een ex-partner in beginsel recht op levenslange partneralimentatie. Volgens de huidige regeling is dat:

 1. een door de rechter bepaalde termijn, met een maximum van 12 jaar of de duur van het huwelijk;
 2. een door betrokkenen afgesproken duur;
 3. als er geen termijn door een rechter is bepaald of tussen betrokkenen is afgesproken, maximaal 12 jaar of de duur van het huwelijk (de zogenaamde wettelijke termijn).
 1. Een door de rechter bepaalde termijn
  Op verzoek van meestal diegene die partneralimentatie moet betalen, kan de rechter een kortere termijn voor de partneralimentatie vaststellen dan de wettelijke termijn (zie hierna). Dit wordt limitering van de alimentatie genoemd. De rechter weegt daarbij de belangen van de ex-partners tegen elkaar af. In de afweging kunnen de volgende factoren een rol spelen: de duur van het huwelijk, of er wel of geen kinderen zijn, de rolverdeling tijdens het huwelijk, de leeftijd van betrokkenen, het opleidingsniveau en de werkervaring van diegene die de partneralimentatie ontvangt, en de welstand tijdens het huwelijk. Limitering van alimentatie is eerder uitzondering dan regel.
 1. Door betrokkenen afgesproken termijn
  Betrokkenen kunnen ook samen een termijn afspreken. Zij zijn daarin geheel vrij en niet gebonden aan enige wet- en/of regelgeving.
 1. De wettelijke termijn: maximaal 12 jaar of de duur van het huwelijk
  De wet stelt de maximale duur van de partneralimentatie op 12 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als het huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en uit de relatie geen kinderen zijn geboren, is de duur van de verplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

Verlenging van de duur is mogelijk
De beëindiging van de partneralimentatie kan na het verstrijken van 12 jaar (of de duur van het huwelijk bij kinderloze kortdurende huwelijken) zeer ingrijpend zijn voor diegene die de alimentatie ontvangt. Als dat kan worden aangetoond en binnen 3 maanden nadat de wettelijke of door de rechter vastgestelde alimentatietermijn is verstreken een verzoek wordt gedaan voor verlenging, kan de rechter besluiten de alimentatietermijn te verlengen. Belangrijk bij die beslissing is of van diegene die de partneralimentatie ontvangt, gevergd kan worden dat hij/zij na het verstrijken van maximaal 12 jaar door eigen inkomsten in zijn/haar levensonderhoud voorziet.

Wetsvoorstel
Op 29 juni 2015 is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor onder andere verkorting van de duur van de partneralimentatie. Als hoofdregel zou volgens dit wetsvoorstel moeten gelden dat de duur van de verplichting eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Op 1 oktober 2018 is een derde nota van wijziging gepresenteerd. Na de tot nu toe voorgestelde wijzigingen zouden op genoemde hoofdregel twee uitzonderingen moeten komen, te weten: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van diegene die de alimentatie ontvangt ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, of waarbij diegene die de alimentatie ontvangt geboren is op of voor 1 januari 1970, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar duren. Bij zorg voor jonge kinderen blijft de maximale duur 12 jaar. De partneralimentatie eindigt op het moment dat het jongste kind 12 jaar is.

De streefdatum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Heeft u een vraag?
Wilt u weten hoelang u partneralimentatie krijgt of moet betalen, of wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen omdat uw omstandigheden zijn gewijzigd? Bel of mail mij gerust. Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0578) 690080 en via het e-mailadres whboer@bvs-advocaten.nl.

Wilma Boer

www.bvs-advocaten.nl